Issue 1, 2024ISSN 2686-9276
ISBN 978-5-904488-38-3

G. А. Belova, N. A. Pavlova
Tekstil'nyi kompleks iz mogily 386: opyt atributsii [Textiles from the grave 386: experience of attribution] — P. 3–43
Read abstract || Read article

V. А. Bolshakov
Ekhnaton i Nefertiti – novaia bozhestvennaia para? K voprosu ob interpretatsii obraza tsarskoi chety [Akhenaten and Nefertiti — a new divine couple? On the question of interpretation of the image of the royal couple] — P. 44–58
Read abstract || Read article

A. O. Kitova
Paleoantropologicheskie materialy s nekropolia Deir-el'-Banat (po rezul'tatam arkheologicheskikh rabot v 2014‒2022 gg.) [Paleoanthropological materials from the Deir el-Banat necropolis (based on the results of archaeological works of 2014–2022)] — P. 59–86
Read abstract || Read article

R. A. Orekhov
Chastnye voprosy memfisskoi toponimiki: toponim "Belye Steny' v kontseptsii Ia. Maleka [Particular issues of Memphis toponymy: The toponym of the White Walls in the concept of J. Malek] — P. 87–103
Read abstract || Read article

O. V. Orfinskaya
Arkheologicheskii tekstil' kak indikator obshchestvennykh otnoshenii i religioznykh predstavlenii v Egipte [Archaeological textiles as an indicator of social relations and religious beliefs in Egypt] — P. 104–118
Read abstract || Read article

 

The issue was produced by:

Irina A. Guseva, Alla B. Davydova and Alla B. Davydova, Andrey V. Vladykin — proofreading

Svetlana I. Selezneva — typesetting